Ota Yhteyttä

+358 4524 622 72
[email protected]

Julistus sukupuolten tasa-arvosta

Johdanto

Tämä julistus syntyi Mirsal ry:n, Moniheli ry:n, Nicehearts ry:n, Kamalat äidit®:n, Irakin naisten yhdistys ry:n, Familia ry:n, Africans and African Europeans Association ry:n ja HEED Association Finland ry:n, Amal ry:n useiden intensiivisten interaktiivisten istuntojen tuloksena.

Sukupuolten tasa-arvo on yksi tärkeimmistä prioriteeteistamme. Uskomme yhdessä, että sukupuolten välinen tasa-arvo on kaiken työmme perusarvo. Tavoitteenamme on työskennellä tehokkaasti sukupuolten tasa-arvon turvaamiseksi ja valtavirtaistamiseksi kaikilla työmme osa-alueilla. Kaikkien sukupuolten osallisuudella kaikessa monimuotoisuudessaan kolmannella sektorilla on vahva, myönteinen vaikutus maahanmuuttajayhteisöjen kotoutumiseen Suomessa.

Tämän julistuksen tarkoituksena on auttaa osallistuvia organisaatioita ja muita kolmannella sektorilla ja monikulttuuristen yhteisöjen kanssa toimivia organisaatioita ymmärtämään, miten tasa-arvo liittyy heidän työhönsä ja varmistaa tasa-arvonäkökulman sisällyttämistä organisaation toimintaan ja rakenteeseen.

Sukupuolten tasa-arvo on tila, jossa sukupuoli ei vaikuta oikeuksien tai mahdollisuuksien saatavuuteen ja jossa kaikilla sukupuolilla on yhtäläiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet.

Suositukset

Meidän on panostettava edelleen sellaisten aiheiden käsittelemiseen, joita pidetään sukupuoleen ja kehoon liittyvinä kulttuurisina tabuaiheina kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja yhteistyön muodossa. Meidän on kehitettävä säännöllistä itsearviointia, jolla arvioidaan henkilöstön, hallituksen ja vapaaehtoisten arvoja ja uskomuksia sukupuolten tasa-arvoon liittyen. Meidän on kehitettävä tasa-arvostrategia, joka on suhteutettu organisaation taloudellisiin resursseihin ja henkilöstöresursseihin, jotta varmistetaan kaikkien sukupuolten tasa-arvoinen edustus ja vallan tasapaino organisaatiotyössä. Sukupuolivähemmistöjen osallistamiseen on kiinnitettävä huomiota käyttämällä sukupuolisensitiivistä kieltä rekrytointihakemuksissa ja eri toimintojen mainosmateriaaleissa. Meidän tulee tuoda missio ja arvot julkisesti näkyväksi sukupuolten tasa-arvoa tukevilla selkeillä kannanotoilla.

Tunnustus

Olemme tietoisia suurista eroista kohderyhmiemme (…) kansallisuuksissa, koulutustaustoissa ja kulttuureissa. Olemme tietoisia suurista eroista näkökulmissamme ja kohderyhmiemme tarpeissa. Siitä huolimatta olemme riittävän lähellä keskinäistä ymmärrystä sukupuolten tasa-arvon merkityksestä ihmisoikeuksien toteuttamisessa Suomessa. 

Sukupuoleen perustuva syrjintä on haaste maahanmuuttajayhteisöjen integroitumiselle Suomessa. Tiedämme, että ei ole olemassa ihanteellista järjestelmää, mutta tehtävämme on torjua ja vähentää sukupuolten välistä epätasa-arvoa ja eriarvoisuutta. Tavoitteemme on yhdistää voimamme tasa-arvon arvojen edistämiseksi huomioiden, että tasa-arvo on pitkän tähtäimen tavoite, jossa on monia haasteita. 

Julistus

Julistamme sitoutuvamme tukemaan osallistavan, tietoisen ja osaavan yhteiskunnan luomista, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa ja taistelee kaikenlaista sukupuoleen perustuvaa syrjintää vastaan. Kehitämme viestintäämme vahvistaaksemme kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden roolia ja niiden mielekästä osallistumista sukupuolten tasa-arvoasioiden tietoisuuden lisäämiseen. Otamme huomioon intersektionaalisen periaatteen asiakkaiden voimaannuttamisessa ja palvelemisessa ottaen huomioon sukupuolija rotusyrjinnän kaksinkertaisen taakan. Olemme innoissamme kumppanuudestamme ja tiiviistä yhteistyöstämme edistääksemme yksilöllistä ja kollektiivista muutosta kohti tasa-arvoa tietoisuuden lisäämisen, oppimisen mahdollistamisen, tiedon rakentamisen ja taitojen kehittämisen kautta. Vahvistamme ja tuemme edelleen toisiamme ja kolmannen sektorin toimijoita puuttuessamme yhteisöjen ja yksilöiden syrjiviin käytäntöihin ja eriarvoisuuteen varmistaaksemme, että kaikki asianosaiset voivat nauttia yhtäläisesti oikeuksista. 

Toivotamme järjestöt tervetulleiksi osaksi yhteistä sitoutumistamme sukupuolten tasa-arvoon. Liity meihin!