تواصل معنا

358452462272+
[email protected]

ENG,FI, AR, EST, RS

Tips On Mastering Finland's Work System

Searching for a job

Here in Finland, there is no impossible, as there are several ways to search for a job. Start your job-seeking journey by searching different websites for workplaces, e.g., the TE-office website (https://www.te-palvelut.fi/), in addition to different social media sites.

Another important step is participating in the activities provided by associations such as peer support groups that help you find work or improve your CV. Finally, be an active job seeker and try to expand your social network through training, internships, or volunteering which can open new doors as many vacancies are hidden and are not advertised online.

Health and Safety

Before starting a new work, discuss your rights and obligations with your supervisor and make sure that you understand your job responsibilities including health and safety regulations.

Seek advice from your supervisor or another employer representative on health and safety matters and report any deficiencies immediately. One of the employer’s duties is to introduce you to the workplace and the tools used at work.

Working is a part of life

The well-being of the employee is important in Finland. The worker must be satisfied at work and not be threatened or bullied in the workplace.

Working hours are regulated by collective agreements and labor legislation. Employers must obtain employee approval to work overtime.  Overtime must always be compensated by payment or paid leave.

Cultural competence in the workplace

Cultural competence is the person’s ability to interact with people from different cultural backgrounds, whether beliefs, habits, or behaviours, which enhances the acceptance and involvement of others in the workplace. For instance, the workplace can include people of different religions, languages, or abilities. In Finland, everyone must be treated equally in the workplace and with respect.

To promote the idea of accepting others, specialists can be hired to do various exercises such as MOK Intercultural Competency Training.

Trade Unions

Trade unions’ main role is to secure the rights and privileges of their members and try to improve wages and develop the quality of working life. That is why every worker must participate in an appropriate trade union.

The worker’s right to join a trade union cannot be restricted by any agreement. Furthermore, discriminating workers because they belong to a trade union is an act that imposes a penalty.

When joining the union, workers must keep in mind that there is a difference between trade union membership and the Unemployment support fund. Union membership gives you the right to receive union services such as advice, courses, participation in events, and discounts.

Meanwhile, the Unemployment Support Fund gives you the right to benefit from unemployment support associated with the Unemployment Support Fund, which is usually more than what TE-Office gives you and is not affected by other income. 

Unemployment support does not benefit those who do not have a residence permit in Finland.

Students can register with the trade union for free, if you need help finding the right union, you can visit the website: https://www.liitot.fi/en/

Termination of employment contract

If you want to terminate your employment contract, you should resign. Your work ends after the notification period.

 The employer cannot terminate your employment contract without a reason provided for by law, e.g., your work is linked to a fixed-term vacancy.

The Finnish pension system

If you retire in Finland, you can receive an earnings-related pension, national pension, or guarantee pension.

In Finland, there are two pension systems complementary to each other:

 1. Earnings-related pension is gained through paid work or self-employment. The employer is obligated to provide pension insurance for all the workers and pay insurance payments. Meanwhile, the self-employed persons should take care of the insurance payments themselves.
 2. National pension and guarantee pension are intended for those who do not have an earnings-related pension or whose pension value is very low.

  Certificate of employment

  The worker is entitled to obtain a certificate of employment from the employer at the end of the employment relationship upon request. A certificate of employment is an important document that mentions the length of the work agreement and the worker’s former responsibilities. In addition, the worker may request to write in the work certificate the reason for the end of the work link and an estimate of the work skills and actions of the worker.

Vinkkejä Suomen Työjärjestelmän Hallitsemiseksi ​

Työpaikan hakeminen

Täällä Suomessa ei ole mitään mahdotonta, sillä työnhakuun on useita tapoja. Aloita työnhakumatkasi etsimällä työpaikkoja eri verkkosivuilta, esimerkiksi TE-toimiston verkkosivuilta (https://www.te-palvelut.fi/), lisäksi vieraile erilaisilla  sosiaalisen median sivuilla.

Toinen tärkeä askel on osallistuminen yhdistysten tarjoamiin toimintoihin, kuten vertaistukiryhmiin, jotka auttavat sinua löytämään työtä tai parantamaan ansioluetteloasi. Lisäksi kannattaa olla aktiivinen työnhakija ja yrittää laajentaa sosiaalista verkostoaan koulutuksen, työharjoittelun tai vapaaehtoistyön avulla, sillä ne voivat avata uusia mahdollisuuksia, sillä monet avoimet työpaikat ovat piilossa eikä niitä mainosteta verkossa.

Terveys ja turvallisuus

Ennen kuin aloitat uuden työn, keskustele esimiehesi kanssa oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi ja varmista, että ymmärrät työtehtäviisi liittyvät velvollisuudet, mukaan lukien terveys- ja turvallisuusmääräykset.

Kysy neuvoa esimieheltäsi tai muulta työnantajan edustajalta työturvallisuuden liittyvissä asioissa ja ilmoita kaikista puutteista välittömästi. Yksi työnantajan velvollisuuksista on perehdyttää sinut työpaikkaan ja työssä käytettäviin työvälineisiin.

Työ on osa elämää

Työntekijän hyvinvointi on Suomessa tärkeää. Työntekijän on oltava tyytyväinen työhönsä, eikä häntä saa uhkailla tai kiusata työpaikalla.

Työaikaa säännellään työehtosopimuksilla ja työlainsäädännöllä. Työnantajan on saatava työntekijän suostumus ylitöiden tekemiseen.  Ylityöt on aina korvattava palkalla tai palkallisella vapaalla.

Työpaikan kulttuurinen kompetenssi

Kulttuurinen kompetenssi tarkoittaa henkilön kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisista kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kanssa, olipa kyse sitten uskomuksista, tottumuksista tai käyttäytymisestä, mikä lisää muiden ihmisten hyväksyntää ja osallistumista työpaikalla. Työpaikalla voi olla esimerkiksi eri uskontoja, kieliä tai kykyjä edustavia ihmisiä. Suomessa kaikkia on kohdeltava työpaikalla tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti.

Jotta voidaan edistää ajatusta toisten hyväksymisestä, voidaan palkata asiantuntijoita tekemään erilaisia harjoituksia, kuten MOK:n kulttuurienvälisen osaamisen koulutusta.

Ammattiliittot

Ammattiliittojen pääasiallinen tehtävä on turvata jäsentensä oikeudet ja etuoikeudet sekä pyrkiä parantamaan palkkatuloja ja kehittämään työelämän laatua. Tämän vuoksi jokaisen työntekijän on kuuluttava sopivaan ammattiliittoon.

Työntekijän oikeutta liittyä ammattiliittoon ei voida rajoittaa millään sopimuksella. Lisäksi työntekijöiden syrjiminen ammattiliittoon kuulumisen perusteella on rangaistava teko.

Liittymällä ammattiliittoon työntekijöiden on pidettävä mielessä, että ammattiliiton jäsenyyden ja työttömyyskassan välillä on ero. Ammattiliiton jäsenyys antaa sinulle oikeuden saada ammattiliiton palveluja, kuten neuvontaa, kursseja, osallistumista tapahtumiin ja tarjouksia.

Työttömyystuki ei kuitenkaan kohdistu niihin, joilla ei ole oleskelulupaa Suomessa. Opiskelijat voivat rekisteröityä ammattiliittoon ilmaiseksi, ja jos tarvitset apua oikean liiton löytämisessä, voit tutustua Internet-sivustoon osoitteessa https://www.liitot.fi/en/

Työsopimuksen irtisanominen

Jos haluat irtisanoa työsopimuksesi, irtisanoudu. Työ päättyy ilmoitusajan jälkeen.

Työnantaja ei voi irtisanoa työsopimustasi ilman laissa säädettyä pätevää syytä, esimerkiksi työ liittyy  määräaikaiseen työsuhteeseen.

Suomen eläkejärjestelmästä

Jos jäät eläkkeelle Suomessa, saat työeläkettä, kansaneläkettä tai takuueläkettä.

Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää eläkejärjestelmää:

 1. Työeläke kertyy palkkatyöstä tai itsenäisestä ammatinharjoittajatoiminnasta. Työnantaja on velvollinen ottamaan eläkevakuutuksen kaikille työntekijöille ja maksamaan vakuutusmaksut. Itsenäisten elinkeinonharjoittajien on puolestaan huolehdittava vakuutusmaksuista itse.
 2. Kansaneläke ja takuueläke on tarkoitettu niille, joilla ei ole ansiosidonnaista tai joiden eläkearvo on hyvin alhainen.

 3. Työtodistus

  Työntekijällä on oikeus saada pyynnöstä työnantajalta työtodistus työsuhteen päättyessä. Työtodistus on tärkeä todistus, jossa mainitaan työsopimuksen kesto ja työntekijän aiemmat velvollisuudet. Lisäksi työntekijä voi pyytää, että työtodistukseen kirjoitetaan työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän ammattitaidosta ja työtehtävistä.

Näpunäiteid Soome Töösüsteemi Omandamiseks

Töö otsimine

Siin Soomes ei ole  midagi võimatut, sest töö otsimiseks on mitmeid viise. Alustage oma tööotsingute teekonda, otsides infomatsiooni erinevates sotsiaalmeedia kanalites lisaks kulastage ka erinevaid veebisaite, näiteks TE-office’i veebilehte (https://www.te-palvelut.fi/).

Teine oluline samm on osalemine selliste ühingute poolt pakutavates tegevustes nagu tugirühmad, mis aitavad teil leida tööd või parandada oma CV-d. Lõpetuseks olge aktiivne tööotsija ja proovige laiendada oma sotsiaalset võrgustikku koolituse, praktika või vabatahtliku tegevuse kaudu, mis võib avada uusi uksi, Kuna paljud vabad töökohad on peidetud ja neid ei reklaamita veebis.

Tervis ja ohutus

Enne uue töö alustamist arutage oma õigusi ja kohustusi oma ülemusega ning veenduge, et olete aru saanud oma tööalastest kohustustest, sealhulgas töötervishoiu ja tööohutuse eeskirjadest.

Otsige nõu oma ülemuselt või muult tööandja esindajalt töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes ning teatage viivitamatult kõigist puudustest. Üks tööandja kohustustest on tutvustada teile töökohta ja tööl kasutatavaid töövahendeid.

Töötamine on osa elust

Soomes on oluline Töötaja heaolu. Töötaja peab olema tööga rahul ja teda ei tohi töökohal ähvardada ega kiusata.

Tööaega reguleerivad kollektiivlepingud ja tööseadusandlus. Tööandjad peavad saama töötaja nõusoleku ületunnitöö tegemiseks.  Ületunnid tuleb alati kompenseerida töötasu või tasulise puhkusega.

Kultuuriline pädevus töökohal

Kultuuriline pädevus on inimese võime suhelda erineva kultuuritaustaga inimestega, olgu selleks siis uskumused, harjumused või käitumisviisid, mis suurendab teiste aktsepteerimist ja kaasamist töökohal. Näiteks võivad töökohal töötada erineva religiooni, keele või võimetega inimesed. Soomes tuleb kõiki töökohal kohelda võrdselt ja austusega.

Selleks, et aktsepteerimise ideed edendata teiste suhtes, võib palgata spetsialiste erinevate harjutuste tegemiseks, näiteks MOK kultuuridevahelise Kompetentsikoolituse läbiviimiseks.

Ametiühingud

Ametiühingute peamine ülesanne on tagada oma liikmete õigused ja privileegid ning püüda parandada töötasusid ja arendada tööelu kvaliteeti. Seepärast peab iga töötaja osalema temale sobivas ametiühingus.

Töötaja õigust liituda ametiühinguga ei saa piirata ühegi lepinguga. Lisaks sellele on töötajate diskrimineerimine ametiühingusse kuulumise tõttu karistatav tegu.

Ametiühinguga liitumisel peavad töötajad meeles pidama, et ametiühingusse kuulumise ja töötukassa vahel on erinevus. Ametiühingu liikmelisus annab teile õiguse saada ametiühingu teenuseid, nagu nõustamine, kursused, üritustel osalemine ja soodustused.

Töötustoetust ei saa need, kellel puudub Soomes elamisluba.

Tudengid saavad end tasuta ametiühingusse registreerida, kui vajate abi õige ametiühingu leidmisel, võite külastada veebilehte: https://www.liitot.fi/en/.

Töölepingu lõpetamine

Kui soovite oma töölepingu lõpetada, siis peaksite lahkuma töölt. Teie töö lõpeb pärast etteteatamistähtaega.

 Tööandja ei saa teie töölepingut lõpetada ilma seaduses sätestatud põhjuseta, nt teie töö on seotud tähtajalise ametikohaga.

Soome pensionisüsteem

Soomes pensionile jäädes võite saada töötasuga seotud pensioni, rahvapensioni või tagatispensioni.

Soomes on kaks üksteist täiendavat pensionisüsteemi:

 1. Töötasuga seotud pensioni saadakse palgatöö või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise kaudu. Tööandja on kohustatud tagama kõigile töötajatele pensionikindlustuse ja maksma kindlustusmakseid. Samal ajal peaksid füüsilisest isikust ettevõtjad ise kindlustusmaksete eest hoolitsema.
 2. Riiklik pension ja tagatispension on mõeldud neile, kellel ei ole töötasuga seotud pensioni või kelle pensioni väärtus on väga madal.

Töötunnistus

Töötajal on õigus saada tööandjalt töösuhte lõppemisel töötunnistus, kui ta seda soovib. Töötunnistus on tähtis dokument, kus on kirjas töösuhte kestus ja tööülesanded. Lisaks võib töötaja paluda, et tunnistusele kirjutataks töösuhte lõppemise põhjus ning hinnang töötaja tööoskuste ja käitumise kohta.

Советы По Освоению Системы Труда Финляндии

 B поисках работы

Здесь, в Финляндии, нет ничего невозможного, поскольку существует несколько способов поиска работы. Начните свое путешествие в поисках работы с поиска различных сайтов для рабочих мест, например, веб-сайт ТЕ-офиса (https://wwww.te palvelut.fi/), а также в различных социальных сетях.

Еще одним важным шагом является участие в мероприятиях, проводимых ассоциациями, такими как группы поддержки сверстников, которые помогут вам найти работу или улучшить свое резюме. Наконец, будьте активным соискателем работы и постарайтесь расширить свою социальную сеть за счет обучения, стажировки или волонтерства, которые могут открыть новые двери, поскольку многие вакансии скрыты и не рекламируются в Интернете.

Здоровье и безопасность

Прежде чем приступить к новой работе, обсудите свои права и обязанности со своим руководителем и убедитесь, что вы понимаете свои должностные обязанности, включая правила защиты здоровья и техники безопасности.

Обращайтесь за консультацией к своему руководителю или другому уполномоченному работодателю по вопросам защиты здоровья и техники безопасности и немедленно сообщайте о любых недостатках. Одна из обязанностей работодателя является ознакомление вас с рабочим местом и инструментами, применяемыми на работе.

Работа – часть жизни

 Благополучие работника имеет важное значение в Финляндии. Работник должен быть удовлетворен работой и не подвергаться угрозам или запугиванию на рабочем месте. Продолжительность рабочего времени регулируется коллективными договорами и трудовым законодательством. Работодатели должны получить согласие работника на сверхурочную работу. Сверхурочные должны всегда компенсироваться оплатой или оплачиваемым отпуском. Сверхурочная работа всегда должна быть компенсирована оплатой или оплачиваемым отпуском.

Культурная компетентность на рабочем месте

Культурная компетентность – это способность человека взаимодействовать с людьми различного культурного происхождения, независимо от их убеждений, привычек или поведения, что улучшает принятие и вовлечение других людей на рабочем месте.. Например, на рабочем месте могут работать люди различных вероисповеданий, языков или способностей. В Финляндии к каждому человеку должно быть равное отношение на рабочем месте и с уважением.

Чтобы продвигать идею принятия других, можно нанять специалистов для проведения различных упражнений, таких как тренинг межкультурной компетентности MOK.

Профсоюзов

Основная роль профсоюзов заключается в обеспечении прав и привилегий своих членов, а также в стремлении повысить заработную плату и улучшении качества трудовой жизни. Для этого каждый работник должен состоять в соответствующем профсоюзе.

Право работника на вступление в профсоюз не может быть ограничено каким-либо соглашением. Кроме того, дискриминация в отношении трудящихся в связи с их принадлежностью к профсоюзу является актом, который влечет за собой наказание.

Вступая в профсоюз, работники должны иметь в виду, что существует разница между членством в профсоюзе и фондом поддержки безработных. Членство в профсоюзе дает вам право на получение профсоюзных услуг, таких как консультации, курсы, участие в мероприятиях и скидки.

Пособия по безработице не выплачиваются тем, кто не имеет вида на жительство в Финляндии. Студенты могут зарегистрироваться в профсоюзе бесплатно, если вам нужна помощь в поиске подходящего профсоюза, вы можете посетить интернет-сайт:: https:/www.liitot.fi/en/en

Расторжение трудового договора

Если вы хотите расторгнуть свой трудовой договор, вам следует уволиться. Ваша работа заканчивается после истечения срока уведомления.

без оснований, предусмотренных законом, например, Ваша работа связана с вакансией на определенный срок.

Финская пенсионная система

Если вы выходите на пенсию в Финляндии, вы можете получать пенсию в зависимости от заработка, национальную пенсию или гарантированную пенсию.

В Финляндии существуют две пенсионные системы, дополняющие друг друга:

 1. Пенсия, связанная с заработком, начисляется в результате оплачиваемой работы или индивидуальной трудовой деятельности.. Работодатель обязан обеспечить пенсионное страхование всех работников и выплачивать страховые взносы. При этом индивидуальные предприниматели должны сами позаботиться о страховых выплатах.
 2. Национальная пенсия и гарантированная пенсия предназначены для тех, кто не имеет трудовой пенсии или имеет очень низкую пенсионную стоимость.

Справка о трудоустройстве

По окончании трудовых отношений работник имеет право получить от работодателя справку о трудоустройстве по запросу.Трудовое свидетельство является важным документом, в котором указывается продолжительность трудового договора и прежние обязанности работника. Кроме того, работник может попросить вписать в трудовую справку причину окончания трудовой связи и оценку рабочих навыков и действий работника.

نصائح حول نظام العمل في فنلندا

 

البحث عن وظيفة

هنا في فنلندا ، لا يوجد مستحيل ، حيث توجد عدة طرق للبحث عن وظيفة. ابدأ رحلة البحث عن عمل بالبحث في مواقع الويب المختلفة عن أماكن العمل ، على سبيل المثال ، موقع مكتب TE (https://www.te-palvelut.fi/) ، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

خطوة أخرى مهمة هي المشاركة في الأنشطة التي تقدمها الجمعيات مثل مجموعات دعم الأقران التي تساعدك في العثور على عمل أو تحسين سيرتك الذاتية. أخيرًا ، كن باحثًا نشطًا عن عمل وحاول توسيع شبكتك الاجتماعية من خلال التدريب أو التطوع الذي يمكن أن يفتح أبوابًا جديدة حيث يتم إخفاء العديد من الوظائف الشاغرة ولا يتم الإعلان عنها عبر الإنترنت.

الصحة و السلامة

قبل البدء في عمل جديد ، ناقش حقوقك والتزاماتك مع مشرفك وتأكد من فهمك لمسؤوليات وظيفتك بما في ذلك لوائح الصحة والسلامة.

اطلب المشورة من مشرفك أو ممثل آخر لصاحب العمل بشأن مسائل الصحة والسلامة وأبلغ عن أي أوجه قصور على الفور. من واجبات صاحب العمل تعريفك بمكان العمل والأدوات المستخدمة في العمل.

العمل جزء من الحياة

رفاهية الموظف مهمة في فنلندا. يجب أن يكون العامل راضيًا في العمل وألا يتعرض للتهديد أو التنمر في مكان العمل.

يتم تنظيم ساعات العمل بموجب الاتفاقات الجماعية وتشريعات العمل. يجب على أصحاب العمل الحصول على موافقة الموظف للعمل الإضافي. يجب دائمًا تعويض العمل الإضافي عن طريق الدفع أو الإجازة المدفوعة.

الكفاءة الثقافية في مكان العمل

الكفاءة الثقافية هي قدرة الشخص على التفاعل مع أشخاص من خلفيات ثقافية مختلفة ، سواء كانت معتقدات أو عادات أو سلوكيات ، مما يعزز قبول الآخرين ومشاركتهم في مكان العمل. على سبيل المثال ، يمكن أن يشمل مكان العمل أشخاصًا من ديانات أو لغات أو قدرات مختلفة. في فنلندا ، يجب معاملة الجميع على قدم المساواة في مكان العمل وباحترام.

لتعزيز فكرة قبول الآخرين ، يمكن الاستعانة بمتخصصين للقيام بتمارين مختلفة مثل MOK Intercultural Competency Training.

النقابات العمالية

يتمثل الدور الرئيسي للنقابات العمالية في تأمين حقوق وامتيازات أعضائها ومحاولة تحسين الأجور وتطوير نوعية الحياة العملية. هذا هو السبب في أن كل عامل يجب أن يشارك في نقابة مناسبة.

لا يمكن تقييد حق العامل في الانضمام إلى نقابة عمالية بأي اتفاق. علاوة على ذلك، فإن التمييز بين العمال لأنهم ينتمون إلى نقابة هو فعل يفرض عقوبة.

عند الانضمام إلى النقابة، يجب على العمال أن يضعوا في اعتبارهم أن هناك فرقًا بين العضوية النقابية وصندوق دعم البطالة. تمنحك عضوية الاتحاد الحق في تلقي الخدمات النقابية مثل المشورة والدورات والمشاركة في الأحداث والخصومات.

في غضون ذلك، يمنحك صندوق دعم البطالة الحق في الاستفادة من دعم البطالة المرتبط بصندوق دعم البطالة ، والذي عادة ما يكون أكثر مما يمنحك إياه مكتب العمل ولا يتأثر بالدخل الآخر.

دعم البطالة لا يستفيد منه أولئك الذين ليس لديهم تصريح إقامة في فنلندا.

يمكن للطلاب التسجيل في النقابة مجانًا، إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في العثور على النقابة المناسبة، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.liitot.fi/en/

 

إنهاء عقد العمل

إذا كنت ترغب في إنهاء عقد العمل الخاص بك، يجب عليك الاستقالة. عملك ينتهي بعد فترة الإخطار.

 لا يمكن لصاحب العمل إنهاء عقد العمل الخاص بك دون سبب ينص عليه القانون، على سبيل المثال، يرتبط عملك بوظيفة شاغرة محددة المدة.

 

نظام التقاعد الفنلندي

إذا تقاعدت في فنلندا، يمكنك الحصول على معاش متعلق بالدخل أو معاش وطني أو معاش ضمان.

يوجد في فنلندا نظامان للمعاشات التقاعدية مكملان لبعضهما البعض:

 

 1.  يتم اكتساب معاش التقاعد المرتبط بالأرباح من خلال العمل بأجر أو العمل الحر. صاحب العمل ملزم بتوفير تأمين التقاعد لجميع العمال ودفع أقساط التأمين. وفي الوقت نفسه، يجب على الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص أن يتكفلوا بمدفوعات التأمين بأنفسهم.
 2. معاش التقاعد الوطني ومعاش الضمان مخصص لأولئك الذين ليس لديهم معاش تقاعدي مرتبط بالدخل أو الذين تكون قيمة معاشهم التقاعدي منخفضة للغاية.

شهادة توظيف

يحق للعامل الحصول على شهادة عمل من صاحب العمل في نهاية علاقة العمل عند الطلب. شهادة العمل هي وثيقة مهمة تشير إلى طول اتفاقية العمل والمسؤوليات السابقة للعامل. بالإضافة إلى ذلك، قد يطلب العامل أن يكتب في شهادة العمل سبب انتهاء ارتباط العمل وتقدير لمهارات العمل وتصرفات العامل.